کلمه
متاع
اشتباه تایپی
ljhu
تلفظ
matA'
نقش کلمه
اسم

معنی واژه متاع در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه متاع در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه متاع در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه متاع در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی متاع

کلمات مرتبط