کلمه
متربی
اشتباه تایپی
ljvfd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه متربی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه متربی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی متربی

کلمات مرتبط