کلمه
متروح
اشتباه تایپی
ljv,p
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه متروح در دهخدا

متروح.[ م ُ ت َ رَوْ وِ ] (ع ص ) گیاه بالنده. (آنندراج ). گیاهی که می بالد و بلند می شود. (ناظم الاطباء). || آن که به مروحه باد کند. (آنندراج ). || کسی که با بادزن باد می زند. (ناظم الاطباء). || آبی که بوی چیزی گیرد از جهت قرب. (آنندراج ). آبی که از جهت نزدیکی به چیزی بوی آن را گیرد. (ناظم الاطباء). || درخت دوباره برگ آورنده. (از منتهی الارب ). درختی که دوباره برگ می آورد. (ناظم الاطباء). || کسی که در شبانگاه میرود. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). و رجوع به تروح شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه متروح در فرهنگ فارسی

گیاه بالند
کلمات مرتبط

معنی متروح

متروح

کلمات مرتبط