کلمه
متعاقد
اشتباه تایپی
ljuhrn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه متعاقد در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه متعاقد در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی متعاقد

کلمات مرتبط