کلمه
متناوب
اشتباه تایپی
ljkh,f
تلفظ
motenAveb
نقش کلمه
صفت

معنی واژه متناوب در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه متناوب در فرهنگ فارسی

معنی واژه متناوب در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه متناوب در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی متناوب

کلمات مرتبط