کلمه
متناوب خلق
اشتباه تایپی
ljkh,f ogr
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه متناوب خلق در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی متناوب خلق

کلمات مرتبط