کلمه
متناوب خلقی
اشتباه تایپی
ljkh,f ogrd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه متناوب خلقی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی متناوب خلقی

کلمات مرتبط