کلمه
متناوب دوردیفه
اشتباه تایپی
ljkh,f n,vndti
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه متناوب دوردیفه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی متناوب دوردیفه

کلمات مرتبط