کلمه
مجموعه بناهای روستای شاه کرم
اشتباه تایپی
l[l,ui fkhihd v,sjhd ahi ;vl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مجموعه بناهای روستای شاه کرم در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی مجموعه بناهای روستای شاه کرم

کلمات مرتبط