کلمه
محمود وراق
اشتباه تایپی
lpl,n ,vhr
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه محمود وراق در دهخدا

محمود وراق. [ م َ دِ وَرْ را ] (اِخ ) مورخ معاصر سلطان محمود غزنوی است و تاریخ بیهقی میگوید: تاریخی کرده است از اول عالم تا سنه ٔ 409 هَ. ق. و از این سنه به بعد را بیهقی نوشته است. (تاریخ بیهقی ص 362).
کلمات مرتبط

معنی محمود وراق

محمود وراق

کلمات مرتبط