کلمه
مدلسازی عامل بنیان
اشتباه تایپی
lngshcd uhlg fkdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مدلسازی عامل بنیان در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی مدلسازی عامل بنیان

کلمات مرتبط