کلمه
مرتاد
اشتباه تایپی
lvjhn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مرتاد در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی مرتاد

کلمات مرتبط