کلمه
مرزهای توحید و شرک در قرآن
اشتباه تایپی
lvcihd j,pdn , av; nv rvHk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مرزهای توحید و شرک در قرآن در دانشنامه اسلامی

مرزهای توحید و شرک در قرآن، ترجمه فارسی کتاب التوحید و الشرک فی القرآن الکریم یا «بحوث قرآنیة فی التوحید و الشرک» اثر آیت الله جعفر سبحانی است که توسط مهدی عزیزان، انجام گرفته است.
محتویات «التوحید و الشرک فی القرآن الکریم» با «بحوث قرآنیة فی التوحید و الشرک» یکسان، ولی فصول آن متفاوت است.
«التوحید و الشرک فی القرآن الکریم» دارای چهار فصل و «بحوث قرآنیة فی التوحید و الشرک» دارای پنج فصل می باشد و این کتاب، یعنی «مرزهای توحید و شرک در قرآن» از حیث فصول با «بحوث قرآنیة فی التوحید و الشرک» مطابقت دارد.
در ابتدای کتاب، پیشگفتاری از مترجم آمده است.
ترجمه کتاب از نوع ترجمه معنوی است؛ یعنی ترجمه علاوه بر اینکه مطابق با متن است، مترجم به زبان مقصد و نحوه ترکیب کلمات در آن زبان نیز توجه داشته است.
مترجم، آیات، اشعار و روایات را به همراه ترجمه فارسی آن ذکر کرده و از ترجمه به تنهایی خودداری کرده است.

معنی مرزهای توحید و شرک در قرآن

مرزهای توحید و شرک در قرآن

کلمات مرتبط