کلمه
مرکز تاریخی فلورانس
اشتباه تایپی
lv;c jhvdod tg,vhks
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مرکز تاریخی فلورانس در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی مرکز تاریخی فلورانس

کلمات مرتبط