کلمه
مزلف
اشتباه تایپی
lcgt
تلفظ
mozallaf
نقش کلمه
صفت

معنی واژه مزلف در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه مزلف در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه مزلف در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه مزلف در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی مزلف

کلمات مرتبط