کلمه
مصطفی آباد (خوی)
اشتباه تایپی
lwxtd Hfhn (o,d)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مصطفی آباد (خوی) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی مصطفی آباد (خوی)

کلمات مرتبط