کلمه
مضی ماضی
اشتباه تایپی
lqd lhqd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مضی ماضی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی مضی ماضی

کلمات مرتبط