کلمه
معلوف
اشتباه تایپی
lug,t
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه معلوف در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی معلوف

کلمات مرتبط