کلمه
معید
اشتباه تایپی
ludn
تلفظ
mo'id
نقش کلمه
صفت

معنی واژه معید در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه معید در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه معید در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه معید در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی معید

کلمات مرتبط

معنی اسم معید

کلمات مرتبط