کلمه
مفوه
اشتباه تایپی
lt,i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مفوه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی مفوه

کلمات مرتبط