کلمه
مقرط
اشتباه تایپی
lrvx
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مقرط در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه مقرط در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه مقرط در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی مقرط

کلمات مرتبط