کلمه
منسوب به دیکتاتور کمونیست شوروی
اشتباه تایپی
lks,f fi nd;jhj,v ;l,kdsj a,v,d
تلفظ
نقش کلمه

منسوب به دیکتاتور کمونیست شوروی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی منسوب به دیکتاتور کمونیست شوروی

کلمات مرتبط