کلمه
منظم شدن و با هم جور شدن
اشتباه تایپی
lkzl ank , fh il [,v ank
تلفظ
نقش کلمه

منظم شدن و با هم جور شدن در جدول ها

انسجام
کلمات مرتبط

معنی منظم شدن و با هم جور شدن

منظم شدن و با هم جور شدن

کلمات مرتبط