کلمه
منیزیم هیدروکسید
اشتباه تایپی
lkdcdl idnv,;sdn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه منیزیم هیدروکسید در دانشنامه عمومی

منیزیوم هیدروکساید (به انگلیسی: Magnesium hydroxide) یا شیرمنیزیوم Milk of Msgnesia(MOM)
رده درمانی: آنتی اسید و ملین .
اشکال دارویی: شربت
کلمات مرتبط

معنی منیزیم هیدروکسید

منیزیم هیدروکسید

کلمات مرتبط