کلمه
مهره چفته
اشتباه تایپی
livi ]tji
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مهره چفته در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی مهره چفته

کلمات مرتبط