کلمه
مولانا عاشق سیستانی
اشتباه تایپی
l,ghkh uhar sdsjhkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مولانا عاشق سیستانی در دانشنامه عمومی

مولانا عاشقی سیستانی، مردی شاعر عاشق پیشه و در سبک شاعری و غزل سرایی از خسرو ملک، پیروی و در دربار امیرخسرو دهلوی مشغول بوده است. برای طلب علم و دانش به شام می رود و مدتی در قدس و در محضر محقق، درویش موسی از مشاهیر صوفیه، علوم صوفیه را فرا می گیرد. و بعد از مدتی به وطنش سیستان باز می گردد.
مولانا ولی که شاعری نامدار است در وصف بیت زیر که سروده مولانا عاشقی است. می گوید: تمام دیوان خود را با این بیت عاشقی معاوضه می کنم.
کلمات مرتبط

معنی مولانا عاشق سیستانی

مولانا عاشق سیستانی

کلمات مرتبط