کلمه
مولد جریان متناوب
اشتباه تایپی
l,gn [vdhk ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مولد جریان متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی مولد جریان متناوب

کلمات مرتبط