کلمه
مولکول گرم
اشتباه تایپی
l,g;,g 'vl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مولکول گرم در دهخدا

مولکول گرم. [ م ُ ل ِ کو گْرَ / گ ِ رَ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) (اصطلاح شیمی ) مول. جرم مولکولی یک ماده که برحسب گرم بیان شود، مثلاً 18 گرم برای آب. (فرهنگ اصطلاحات علمی ).
کلمات مرتبط

معنی واژه مولکول گرم در فرهنگ فارسی

ماخوذ از فرانسه . مول جرم مولکولی یک ماده که بر حسب گرم بیان شود مثلا ۱۸ گرم برای آب .
کلمات مرتبط

معنی مولکول گرم

مولکول گرم

کلمات مرتبط