کلمه
نائه
اشتباه تایپی
khmi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نائه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی نائه

کلمات مرتبط