کلمه
ناحیه فدرالی اورال
اشتباه تایپی
khpdi tnvhgd h,vhg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ناحیه فدرالی اورال در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی ناحیه فدرالی اورال

کلمات مرتبط