کلمه
ناساختگی
اشتباه تایپی
khshoj'd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ناساختگی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی ناساختگی

کلمات مرتبط