کلمه
نافچ
اشتباه تایپی
kht]
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نافچ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی نافچ

کلمات مرتبط