کلمه
نبض متناوب
اشتباه تایپی
kfq ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نبض متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی نبض متناوب

کلمات مرتبط