کلمه
نخودبریز
اشتباه تایپی
ko,nfvdc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نخودبریز در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه نخودبریز در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی نخودبریز

کلمات مرتبط