کلمه
نرجل شراصر
اشتباه تایپی
kv[g avhwv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نرجل شراصر در دهخدا

نرجل شراصر. [ ن ِ ج ِ ش َ رِ اَ ص ِ ] (اِخ ) (به معنی امیر آتش ) اسم دو نفر از امراءبابل است که با نبوکدنصر هنگامی که بر صدقیا لشکر می کشید مرافقت می داشتند. (از قاموس کتاب مقدس ص 880). و نیز رجوع به کتاب ارمیا فصل 39 آیه ٔ 3 و 13 شود.
کلمات مرتبط

معنی نرجل شراصر

نرجل شراصر

کلمات مرتبط