کلمه
نظام بصری
اشتباه تایپی
kzhl fwvd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نظام بصری در فرهنگ فارسی

ابراهیم بن سیار
کلمات مرتبط

معنی واژه نظام بصری در دهخدا

نظام بصری. [ ن َ ظْ ظا ب َ ] (اِخ ) ابراهیم بن سیار. رجوع به نظام ، ابراهیم بن سیاربن هانی شود.
کلمات مرتبط

معنی نظام بصری

نظام بصری

کلمات مرتبط