کلمه
نقیبانه
اشتباه تایپی
krdfhki
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نقیبانه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه نقیبانه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی نقیبانه

کلمات مرتبط