کلمه
نهان شکنی
اشتباه تایپی
kihk a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نهان شکنی در فرهنگ فارسی

[steganalysis] [رمزشناسی] دانش و فن یافتن داده هایی که با استفاده از نهان نگاری پنهان شده است
کلمات مرتبط

معنی نهان شکنی

نهان شکنی

کلمات مرتبط