کلمه
نوعه
اشتباه تایپی
k,ui
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نوعه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی نوعه

کلمات مرتبط