کلمه
نیروگاه گنو
اشتباه تایپی
kdv,'hi 'k,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نیروگاه گنو در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی نیروگاه گنو

کلمات مرتبط