کلمه
نیم کوز
اشتباه تایپی
kdl ;,c
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه نیم کوز در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه نیم کوز در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی نیم کوز

کلمات مرتبط