کلمه
نی زار
اشتباه تایپی
kd chv
تلفظ
neyzAr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه نی زار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه نی زار در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی نی زار

کلمات مرتبط