کلمه
هامش
اشتباه تایپی
ihla
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه هامش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه هامش در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه هامش در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه هامش در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

هامش در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی هامش

کلمات مرتبط