کلمه
هفت بنیان
اشتباه تایپی
itj fkdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه هفت بنیان در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه هفت بنیان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی هفت بنیان

کلمات مرتبط