کلمه
هفت صحیفه
اشتباه تایپی
itj wpdti
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه هفت صحیفه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی هفت صحیفه

کلمات مرتبط