کلمه
هوم
اشتباه تایپی
i,l
تلفظ
hum
نقش کلمه
اسم

معنی واژه هوم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه هوم در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه هوم در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه هوم در دانشنامه عمومی

معنی هوم

کلمات مرتبط

معنی اسم هوم

کلمات مرتبط