کلمه
هوم الجوس
اشتباه تایپی
i,l hg[,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه هوم الجوس در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی هوم الجوس

کلمات مرتبط