کلمه
هوول
اشتباه تایپی
i,,g
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه هوول در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه هوول در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی هوول

کلمات مرتبط