کلمه
هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر در مواردی که••• مقرر می دارد
اشتباه تایپی
id];s vh kld j,hk hc lpg hrhlj o,n jfudn ;vn l'v nv l,hvnd ;i••• lrvv ld nhvn
تلفظ
نقش کلمه

هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر در مواردی که••• مقرر می دارد در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر در مواردی که••• مقرر می دارد

کلمات مرتبط