کلمه
واسط کاربر متن بنیان
اشتباه تایپی
,hsx ;hvfv ljk fkdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه واسط کاربر متن بنیان در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی واسط کاربر متن بنیان

کلمات مرتبط